JANコード:4981254144909

BKBU-MCJ109Aシリーズ

BKBU-MCJ109A/BK